Maa-aineslupahakemus maa-ainesten ottamiseen / Destia Oy / kuulutus

Kuulutusaika

1.5.2024 - 6.6.2024

Kuulutus

Asia: 

Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus, joka koskee maa-ainesten ottamista Lapuan kaupungin Kirkonkylän kylässä tilalla Kookinkallio 8:129. 

Hakija:

Destia Oy, Lohkarekuja 1, 62100 Lapua 

Toiminta: 

Maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa haetaan maa-aineksen ottamiseen. 

Ottopaikka:   

Lapuan kaupungin Kirkonkylä kylä tila Kookinkallio 8:129. 

Asiakirjojen nähtävilläolo: 

Maa-aineslupahakemuksen asiakirjat ovat nähtävillä Lapuan kaupungin verkkosivuilla etusivun kohta ”Kuulutukset” tai osoitteessa https://lapua.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset 6.6.2024 saakka.

Muistutukset ja mielipiteet: 

Ympäristösuojeluviranomainen varaa niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), tilaisuuden tehdä muistutus ilmoituksen johdosta. Muille kuin asianosaisille varataan tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee toimittaa Lapuan kaupungin ympäristöinsinööri vs. osoitteeseen Lapuan kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Poutuntie 8, 62100 Lapua tai emilia.rinne@lapua.fi edellä mainittuna nähtävillä oloaikana.

Lisätietoja: 

Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri vs. 044 438 4710 tai emilia.rinne@lapua.fi

Lapualla, toukokuun 1. päivä­nä 2024

Ympäristöinsinööri vs. 

Liitteet