Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2024

§ 144 Esityslistan hyväksyminen

Perustelut

Lapuan kaupungin hallintosäännön 16 luvun 120 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus: 

Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan.

 

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan.