Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2024

§ 155 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kaupunginhallituksen tiedoksi esitetään seuraavaa: 

Viranomaisten päätöksiä:

1.  Oikeusministeriön päätös VN/17100/2023-OM-17 / 22.4.2024 / Presidentinvaali 2024; Kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista

Oikeusministeriö on, asian oltua valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltävänä, vahvistanut vaalilain (714/1998) 188 §:n 3 momentissa (muutettu lailla 649/2021) tarkoitetun kunnalle suoritettavan kertakorvauksen määräksi 2,4 euroa jokaiselta vuoden 2024 presidentinvaalin lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta, kuitenkin vähintään 2 500 euroa. Koska presidentinvaalissa toimitettiin kaksi vaalia, korvaus suoritetaan kaksinkertaisena.

Muut tiedoksi annettavat asiat:

- Tilastokeskuksen 25.4.2024 julkaiseman ennakkoväkilukutilaston mukaan Lapuan asukasluku maaliskuun 2024 lopussa on 14.036. Lapuan asukasluvun lisäys tammi-maaliskuussa oli +18 henkilöä. Nettomuuttovoitto vastaavana ajanjaksona oli +36. 

- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 24.4.2024 julkaiseman maaliskuun 2024 työllisyyskatsauksen mukaiset työttömien työnhakijoiden osuudet Etelä-Pohjanmaalla, Seinäjoen seutukunnassa ja Lapualla.  

                              

Työttömät
työnhakijat
31.3.2024    

Työttö-
myys-%   
31.3.2024  

Työttö-
myys-% 
3/2023   

Muutos
3/2024
3/2023          

Muutos
3/2024
2/2024           

Etelä-Pohjanmaa

 6.594  7,7  6,7  +880  - 470
Seinäjoen seutukunta    4.573  7,5  6,5

 +622

 - 356
Lapua     430  7,5  6,3  +39  - 47

Koko maassa työttömyysaste oli 10,7 %. Seinäjoen seutukunnassa alin työttömyysprosentti oli Ilmajoella 5,9 % (ed. vuonna 5,1 %) ja ylin Seinäjoella 8,1 % (ed. vuonna  8,1 %). 

Työttömistä työnhakijoista oli maaliskuussa 2024 kokoaikaisesti lomautettuja 1.168, eli lomautettujen osuus työttömistä työnhakijoista oli 17,7 %. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta nousi 251 henkilöllä (27,4 %). Viime kuukaudesta lomautettujen lukumäärä laski 244 henkilöllä. Lyhennetyllä työviikolla oli 972 henkilöä. Määrä nousi viime vuodesta +352 henkilöllä (56,8%). Työttömistä työnhakijoista lomautettuna oli Lapualla 88. 

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli maaliskuun 2024 aikana 3.121 avointa työpaikkaa. Kuukauden aikana avoimeksi ilmoitettuja uusia työpaikkoja oli 1.525. ​​​​​​Lapualla avoimia työpaikkoja oli 208 

Työttömyyden rakennetta tarkasteltaessa oli Lapualla työttömänä miehiä 277, naisia 153, alle 20-vuotiaita 14, alle 25-vuotiaita 62, yli 50-vuotiaita 166 ja pitkäaikaistyöttömiä 68.

Työllisyyskatsaus Internetissä:  www.ely-keskus.fi/ely-etela-pohjanmaa-tyollisyyskatsaukset 
 

Valtionvarainministeriön kirje 8.4.2024 / Vuoden 2024 kotikuntakorvauksen perusosaa korjataan
​​​

Valtiovarainministeriö vahvisti 21.12.2023 kotikuntakorvauksen perusosan euromäärän vuodelle 2024 (VN/35661/2023). Vuoden 2024 perusosan laskenta perustui vuoden 2022 toteutuneisiin esi- ja perusopetuksen nettokustannuksiin. Valtiovarainministeriö on havainnut kotikuntakorvauksen perusosan laskennassa käytettävässä kustannuspohjan tiedonkeruussa virheitä, jotka vaikuttavat vuodelle 2024 vahvistettuun kotikuntakorvauksen perusosaan. Kustannuspohjassa oli virheellisesti huomioitu osa myyntituotoista kahteen kertaan minkä lisäksi myös osa palveluiden ostoista puuttui. Yhteensä nettokustannuksista puuttui noin 280 milj. euroa. Tämä kasvattaa kotikuntakorvauksen perusosaa noin 420 eurolla. Kotikuntakorvauksen perusosa kasvaisi näin ollen 7459,25 eurosta 7880,65 euroon.

Kotikuntakorvauksen perusosan muutos on mahdollista korjata seuraavaan lisätalousarvioehdotukseen, minkä jälkeen uusi perusosa voitaisiin vahvistaa ja kotikuntakorvauksen maksatus päivittää. Lisätietoa kuntakohtaisista muutoksista voidaan antaa lisätalousarvion hyväksymisen jälkeen. Lisätalousarvio on tarkoitus antaa eduskunnalle 23.5.2024. Kotikuntakorvaus on pääsääntöisesti kuntien ja muiden opetuksenjärjestäjien keskinäistä rahoitusta. Jos esi- tai perusopetusta järjestää muu kuin oppilaan kotikunta, on oppilaan kotikunta velvollinen suorittamaan asianomaiselle kunnalle tai muulle opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen. Valtio vastaa kotikunnattomien oppilaiden korvauksesta sekä yksityisten järjestäjien alv-korvauksesta. Kotikuntakorvauksen perusosaa käytetään myös opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoiman rahoituksen yksikköhintojen laskennan perusteena.

Suomen Kuntaliiton ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n yleiskirjeet:   

- KT:n yleiskirje 26.4.2024 nro 6/2024 Avoimuusrekisteri ja kuntayhtymät

Ehdotus

Esittelijä

  • Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus: 

Kaupunginhallitus merkitsee edellä mainitut tiedokseen. 

 

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi edellä mainitut tiedokseen.