Perusturvalautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Geronomin toimen (2) täyttölupa 1.6.2022 alkaen

LAPDno-2022-458

Valmistelija

  • Terhi Haapala, Perusturvajohtaja, terhi.haapala@lapua.fi

Perustelut

Ikäihmisten palveluiden vastuualueella on vapautunut kaksi (2) geronomin toimea, toinen palvelukeskus Hopearinteessä ja toinen palvelukeskus Jokilinnussa. 

Tehostetun asumispalveluyksikön henkilöstön moniammatillisuus on merkittävä asukkaiden hyvää ja turvallista hoivaa sekä hoitoa tukeva asia. Geronomin koulutus antaa laaja-alaiset valmiudet toimia vanhustyön asiantuntijana asumisyksikössä muun työtiimin rinnalla. Geronomi toteuttaa asiakkaiden perushoiva- ja hoitotyötä, mutta lisäksi hänen erityisosaamistaan käytetään ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä, kuntoutumista ja sosiaalista osallisuutta tukevissa toiminnoissa kuten virike- ja kuntoutustoiminnassa. Geronomi vastaa lisäksi asumisyksikön laatutyön ohjaamisesta yhdessä esimiehen kanssa toimien mm. RAI-vastuuhenkilönä yksikössään. Geronomin toimi on laskettu 100% henkilöstövahvuuteen. Jotta henkilöstön mitoitusvaateet saadaan täytettyä, on toimien täyttäminen välttämätöntä. 

Lisäksi toimien täyttö geronomeilla on erittäin tärkeää, koska sosiaalihuoltolain (SHL 30.12.2014/1301) § 42 mukaisesti  jokaisessa tehostetun palveluasumisen yksikössä tulisi olla sosiaalialan koulutuksen omaava henkilö, joka voidaan tarvittaessa nimetä omatyöntekijäksi. 


Edellä esitetyin perusteluin hetaan geronomien (2) toimille täyttölupaa 1.6.2022 alkaen. Geronomien toimille on varattu määräraha talousarviossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Haapala, Perusturvajohtaja, terhi.haapala@lapua.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää täyttöluvat geronomien (2)  toimille 1.6.2022 alkaen. Toimien alkusijoituspaikat ovat palvelukeskus Hopearinne ja palvelukeskus Jokilintu. 

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajohtajan ehdotuksen.