Tekninen lautakunta, kokous 7.5.2024

§ 74 Hoitoluokitus 2024

LAPDno-2024-312

Valmistelija

  • Raija Talvitie, Kaupunginpuutarhuri, raija.talvitie@lapua.fi

Perustelut

Viheralueiden hoitoluokituksen tarkoituksena on luokitella viheralueet niiden sijainnin ja käyttötarkoituksen sekä alueen luontoarvojen mukaan hoitoluokkiin. Kullekin alueelle annettu hoitoluokitus määrittelee alueen laatu- ja kustannustavoitteet, jotka puolestaan määräytyvät vuosittaisen käyttötalouden budjetin mukaisesti. Hoitoluokituksessa määritellään alueiden hoitotavat, jotka määrittävät hoitokertojen lukumääriä. 

Lapuan kaupungin viheralueiden hoito perustuu Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020 mukaiseen alueiden hoitoon. RAMS 2020 kunnossapitoluokituksen myötä viheralueiden luokitus on muuttunut arvopohjaisemmaksi, jolloin viheralueiden luonto-, kulttuuri-, virkistys-, hyvinvointi- ja maisemalliset arvot sekä käyttö- ja toiminalliset arvot tuodaan luokituksessa esille käyttäen alaluokkia. Tästä esimerkkinä R1 rakennetut arvoviheralueet,  A1 arvoniityt ja M1 arvometsät. RAMS2020 luokituksessa on mahdollista jakaa sama viheralue useampaan kunnossapitoluokkaan, jolloin sama puisto voi olla osittain rakennettua R aluetta ja osittain A niittyä ja M metsää. 

Selvitys kunnossapidon pääluokituksesta liitteenä.  

Lapuan kaupungin hoitoluokituksen 2024 lähtökohdat

Lapuan kaupungin omistamia asemakaavan mukaisia puisto-, liikenne- ja piha viheralueita on yhteensä noin 315 ha. Näistä rakennettuja R-alueita on noin 140 ha. Nämä alueet kuuluvat intensiivisemmän ja kustannuksiltaan kalleimman hoidon alaisuuteen.  Avoimien A-alueiden määrä on noin 54 ha ja M puistometsien noin 120 ha.

Hoidossa keskitytään kaupungin ydinkeskustan sekä taajamien R2 toimintaviheralueiden mahdollisimman hyvään hoitoon. Muiden alueiden hoito suoritetaan vähintään kunkin alueen kunnossapitoluokan tai kohdekohtaisen suunnitelman (A ja M alueet) mukaisesti. Tällä pyritään olemassa olevat resurssit huomioiden säilyttämään mahdollisimman hyvä hoidon taso maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti tärkeällä ydinkeskustan alueella sekä turvallisuuden ja toimivuuden ylläpito toiminnallisilla alueilla.

Hoitoluokitus kaupunginosittain liitteenä.

R Rakennetut viheralueet (140 ha)

R1 kunnossapitoluokkaan on määritelty Jokilaakson matkailupuutarha, kaupungintalon ja Vanhan Paukun piha-alueet.

R2 Toimintaviheralueita ovat mm. leikkipuistot, koulujen ja päiväkotien leikkipaikat, puistojen ja kiinteistöjen pelikentät ja lähiliikuntapaikat, uimarannat, matonpesupaikka ja palstaviljelypaikka. Myös tapahtumapaikat kuten Pyhälahden aukio kuuluu R2 kunnossapitoluokkaan

R3 Käyttöviheralueiksi on luokiteltu puisto- ja piha-alueet, joissa ei ole toiminnallisia rakenteita kuten esim leikkipaikkoja. R3 alueita on esim. Kirkkoranta, Urheilupuisto, Hopearinne, terveyskeskus ja torin viheralueet. Kaikki taajama-alueen katupuut sekä katualueen istutukset ja nurmialueet on luokiteltu R3 alueiksi. 

R4 Suoja- ja vaihettumisviheralueita ovat puistoalueiden reunoille sijoittuvat alueet.

A Avoimet alueet (54 ha) 

A1-5 Alueisiin luokiteltujen alueiden hoitotyöt tehdään kunkin kohteen hoitosuunnitelman mukaan niittämälllä traktorilla, siimaniitolla tai raivaamalla. Jokirannan rantaniittyjä hoidetaan vain kuivana aikana.

M metsät  (120 ha)

Metsien harvennuksia hoidetaan vuosittain muutama kohde kerrallaan käytettävissä olevien resurssien mukaan. Yksittäisten ja vaaraa aiheuttavien puiden poistoa suoritetaan tarpeen mukaan. 

Raportti pinta-aloista liitteenä. 

Kesäkauden 2024 aikana noudatetaan pääasiassa vuoden 2023 vahvistettua hoitoluokitusta. Muutoksia tullaan tekemään kolmessa niistä viidestä puistosta, joiden leikkipaikat puretaan teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Nämä puistot ovat Töyräpuisto, Metsonpuisto ja Vallipuisto.

Töyräpuiston, Metsonpuiston ja Vallipuiston muutossuunnitelmat liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi

Lautakunta hyväksyy hoitoluokituksen vuodelle 2024. 

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjamerkintä: Kaupunginpuutarhuri Raija Talvitie oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana. Hän poistui kokoushuoneesta ennen päätöksentekoa.