Tekninen lautakunta, kokous 7.5.2024

§ 79 Katusuunnitelma / Heinälehdontie

LAPDno-2024-300

Valmistelija

  • Ulpu Viimaluoto, Kunnallistekniikan suunnittelija, ulpu.viimaluoto@lapua.fi

Perustelut

Liuhtarin kaupunginosassa sijaitseville Heinälehdontielle on laadittu katusuunnitelmaehdotus.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 8.4-29.4.2024 välisen ajan. Nähtävilläolosta on julkaistu kuulutus Lapuan Sanomat -lehdessä, kaupungin verkkosivuilla ja lähetetty kirje kuulutuksesta asianosallisille.

Katusuunnitelmista ei jätetty muistutuksia.

Liitteenä asemapiirustus. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy yllä mainitun katusuunnitelmaehdotuksen. 

Perustelut:

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 §:n mukaan katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan, jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen. Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Lapuan kaupungin hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää niistä asioista, jotka lainsäädännön perusteella on määrätty kunnan päätettäväksi silloin, kun on kyse kaduista ja teistä. 

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjamerkintä: Marko Makkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.