Tekninen lautakunta, kokous 7.5.2024

§ 78 Kiviristin hulevesilinjan rakentamisen urakoitsijavalinta

LAPDno-2024-162

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulpu Viimaluoto, Kunnallistekniikan suunnittelija, ulpu.viimaluoto@lapua.fi

Perustelut

Rantakatu-Poutuntie-Antilankadun katualueille on laadittu katualueen hulevesisuunnitelmaehdotus. Katualueen hulevesisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 13.2 – 5.3.2024 välisen ajan. Kuulutus katualueen hulevesisuunnitelma on julkaistu Lapuan Sanomissa ja kaupungin verkkosivuilla sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Asianosaisille on ilmoitettu kirjeitse katulaueen hulevesisuunnitelman nähtävillä olosta. 

Katualueen hulesuunnitelmista ei jätetty kirjallisia muistutuksia.

Rantakatu-Poutuntie-Antilankadun katualueen hulevesisuunnitelman suunnitelmakartta liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Rantakatu-Poutuntie-Antilankadun katualueen hulevesisuunnitelman. 

Perustelut: 

Maankäyttö- ja rakennuslain 103 i §:n mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Kunta voi ottaa järjestettäväkseen hulevesien hallinnan muillakin alueilla. Kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin kunnan hulevesijärjestelmän ja vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkoston toteuttamiseksi tai hulevesien hallitsemiseksi muulla tavoin. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 103 l §:n mukaan kunta hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman. Suunnitelmassa esitetään tarpeen mukaan imeytysalueet, kosteikot, ojat, valumavesien reitit, putket ja pumppaamot sekä muut kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet. Hulevesisuunnitelma on laadittava siten, että suunnitelmassa otetaan huomioon asemakaava, katusuunnitelma ja yleisten alueiden suunnitelma ja että se täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset myös sademäärän ja rankkasateiden lisääntyessä. Suunnitelmaa laadittaessa noudatetaan, mitä 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa.

Lapuan kaupungin hallintosäännön liitteen 3 mukaan tekninen lautakunta hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain 103 l §:n mukaisen hulevesisuunnitelman.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. 

Valmistelija

  • Ulpu Viimaluoto, Kunnallistekniikan suunnittelija, ulpu.viimaluoto@lapua.fi

Perustelut

Kiviristin hulevesilinjan rakentamisesta julkaistiin tarjouspyyntö HILMA:ssa (hankintailmoitukset.fi) 9.4.2024. Kyseessä on kokonaisurakka. Urakka on kansallinen hankinta. Urakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä, jolloin tarjouspyyntömateriaali oli vapaasti kaikkien pyydettävissä. Tarjouspyyntöaineiston sai jokainen kiinnostunut pyytää vt. kunnallistekniikan päälliköltä ja tarjouspyyntöaineisto toimitettiin sähköpostitse.

Tarjouksen on määräaikaan 26.4.2024 klo 12.00 mennessä jättänyt viisi urakoitsijaa: Juhan Paja Oy, Destia Oy, Kone-Kovera Oy, Maanrakennus Jari Knuuttila Oy ja Tuhkasaari Oy /Tmi Heikki Uitto nimiin perustettava työyhteenliittymä. Tarjousten avaustilaisuudessa 29.4.2024 todettiin, että tarjoukset ovat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia.

Urakkatarjousten hintavertailussa laskettiin yhteishinta tarjouslomakkeen kokonaishinnasta ja vertailuhintalomaketaulukosta muodostuneesta hinnasta. Vertailuhintalomakkeen yksikköhintoja käytetään myös kohteessa lisä- ja muutostöiden kustannusten yksiköinnissä. 

Edullisimman vertailuhinnan jättäneen urakoitsijan kanssa käytiin 3.5.2024 selonottoneuvottelu, jossa käytiin läpi tarjouksen sisältö ja edellytykset urakoitsijavalinnalle. Selonottoneuvottelussa varmistettiin myös se, että tarjouspyynnön yksityiskohdat ja muut asiakirjat on ymmärretty oikein. Kiviristin hulevesilinja -hankkeen arvioitu valmistumisaika on syyskuun loppu 2024. 

Kiviristin hulevesilinjan rakentamisen kustannukset katetaan investoinnin kustannuspaikalta 091080, Sadevesiviemäröinnit (simpsiönt.). 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Kiviristin hulevesilinjan urakoitsijaksi valitaan tarjouksen vertailuhinnaltaan edullisin tarjoaja. Kiviristin hulevesiverkoston urakoitsijaksi valitaan Destia Oy, jonka tarjoushinta on 288 000 € (alv 0 %) ja vertailuhinta on 299 914,26 €. Tämä päätös ei merkitse urakkasopimuksen syntymistä, vaan se laaditaan myöhemmin erikseen. 

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. 

Tämä päätös ei merkitse urakkasopimuksen syntymistä, vaan se laaditaan myöhemmin erikseen.