Tekninen lautakunta, kokous 7.5.2024

§ 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Lapuan kaupungin hallintosäännön 16. luvun 119 § mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee hänelle esityksen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Hallintosäännön 16. luvun 120 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi

Lautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.