Tekninen lautakunta, kokous 7.5.2024

§ 77 "Varmistetaan ruoka-apu Etelä-Pohjanmaalla 2024 (VARAPU EP)" -hanke / yhteistyösopimus

LAPDno-2023-699

Valmistelija

  • Leena Luomanen, Palvelupäällikkö, leena.luomanen@lapua.fi

Perustelut

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on hakenut syksyllä 2023 Sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta ruoka-aputoiminnan järjestämiseen vuodeksi 2024 alueellisella hankkeella. Ministeriö edellytti hankkeelta yhteistyötä alueen kuntien, hyvinvointialueen ja ruoka-aputoimintaa toteuttavien järjestöjen kesken, ja Etelä-Pohjanmaan kaikkien kuntien kanssa laadittiin aiesopimukset. Hankkeelle myönnettiin valtionavustusta 65 880 € (Liite).

Avustuksen jakamisesta hankehallinnoijan ja osatoteuttajajärjestöjen kesken on päätetty hyvinvointialueen aluehallituksessa 15.1.2023. Avustussumma kohdentuu pääosin osatoteuttajajärjestöjen toiminnan kustannuksiin. Hyvinvointialueelle koko avustussummasta ja hankkeen hallinnoinnista ja raportoinnista päätettiin 6 500 euron osuus. Avustus tukee alueella heikommassa asemassa olevien ruoka-avun järjestämistä. Hankehakemuksen mukaan hanke on tarkoitus toteuttaa osatoteuttajien työpanoksella vapaaehtoisvoimin, erillisiä työntekijöitä ei ole aikomus palkata, hankkeen hallinnointi ja toteutus tapahtuisi osana hyvinvointialueen eri palvelualueiden työntekijöiden muuta työnkuvaa sekä ostamalla asiantuntijapalvelua muun muassa tilintarkastuskuluihin. Hankkeen koordinointi tapahtuisi kehityspalveluista.

Hankesopimuksessa edellytetään kuntaa nimeämään edustaja ja hänelle varajäsen Etelä-Pohjanmaan alueelliseen ruoka-aputoimijoiden yhteistyöverkostoon. Yhteystiedot on pyydetty ilmoittamaan 31.3.2024 mennessä. Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt asiaa ja päättänyt nimetä kaupungin edustajaksi Leena Luomasen ja hänelle varajäseneksi Tuija Hahtokarin. Hanketoimija on lähettänyt Lapuan kaupungille yhteistyösopimuspohjan käsiteltäväksi asian vaatimassa hallinnollisessa elimessä, sekä pyytänyt allekirjoittamaan asiaan liittyvän yhteistyösopimuksen. Yhteistyösopimuksen kohteena on "Varmistetaan ruoka-apu Etelä-Pohjanmaalla" –hanke (VARAPU EP). Sopimus viittaa kunnan kanssa syksyllä 2023 jo laadittuun ja allekirjoitettuun aiesopimukseen hankintayhteistyöstä, jossa myönteisen rahoituspäätöksen myötä on laadittu hankeyhteistyösopimus.

Hallintosäännön 28§:n mukaan lautakunta päättää toimialallaan muihin hankkeisiin kuin yritystoiminnan ja maatalouden kehittämishankkeisiin, kylähankkeisiin ja kylien investointihankkeisiin osallistumisista. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen "Varmistetaan ruoka-apu Etelä-Pohjanmaalla" -hankkeen kanssa. Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen, että Lapuan kaupungin edustajana hankkeessa toimii palvelupäällikkö Leena Luomanen ja hänen varajäsenenään ruokapalvelupäällikkö Tuija Hahtokari. 

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.