Tekninen lautakunta, kokous 7.5.2024

§ 73 Yläkoulun lisämääräraha / Urakoitsijan valinta 

LAPDno-2023-690

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Korpela, Kiinteistöpäällikkö, timo.korpela@lapua.fi

Perustelut

Lapuan yläkoululle on tehty 16.8.2023 vesikattokatselmus ProLeader Oy:n toimesta. Katselmuksen johtopäätöksenä on, että tiilikate alkaa olla teknisen käyttöikänsä päässä. Myös aluskatteena toimiva kermi alkaa ikääntyessään haurastua. Yläpohjassa oleva yksi havaittu vuotokohta on paikallinen ja alueella jossa risteävän katon syöksytorvi lisää kosteusrasitusta. Nämä vauriot ja viat on korjattu. Lisäksi on korjattu seinärappaus vuotokohdassa ja joitain tiilikatto ruoteita on uusittu. Raportissa todetaan myös, että reuna-alueella vesikatteen tuulettuvuus on puutteellinen. Laajoja vesivuotoja ei havaittu.

Jatkotoimenpiteet:
Toimenpide A. Tiilikate tulee puhdistaa ja rikkoutuneet tiilet uusia. Ikääntyneen vesikatteen kuntoa tulee seurata säännöllisesti ja puutteet/vauriot korjata välittömästi.
Toimenpide B. Pidemmän tähtäimen suosituksena on mainittu vesikaton ja yläpohjan uusiminen/peruskorjaus kokonaisuudessaan seuraavien 5-10 vuoden kuluessa.
Vesikatolle tehtävät toimenpiteet tulee suunnitella kokonaisuutena huomioiden kohteen erityispiirteet ja rakennuksen suojelumääräykset sekä muut rakennuksen korjaus- ja muutostarpeet, kuten talotekniikka.

Toimenpiteen A tiilikatteen puhdistus, sammaleen poisto ja rikkoontuneiden tiilien uusinta budjettihinta on 15 000 €.
Toimenpiteen B vesikaton ja yläpohjan uusiminen/peruskorjaus kokonaisuudessaan tavoitehinta-arvio on 490 000 €. 
Tässä vaihtoehdossa yläpohjan uusiminen on suunniteltava kokonaisuutena huomioiden kohteen erityispiirteet ja rakennuksen suojelumääräykset sekä muut rakennuksen korjaus- ja muutostarpeet, kuten talotekniikka ja hankinta kilpailutettava, minkä perusteella lopullinen hinta tarkentuu.

Muistio katselmuksesta ja osittainen asbesti- ja haitta-ainekartoitus oheismateriaalina. 

Yläkoululla on suoritettu kesän ja syksyn 2023 aikana kosteusteknisen kuntotutkimuksen, kuitu- ja ilmanvaihtoselvityksen mukaisia toimenpiteitä. Yläkoulun kustannuspaikalle 090405 Peruskoulun yläkoulu. Kustannuspaikalle ei ole varattu rahoitusta vuodelle 2023. Kustannuspaikalta 090631 Sisäilmaongelmaiset kiint., varaus on tarpeen siirtää määrärahaa kustannuspaikalle 090405. Toteutuneet kustannukset tähän mennessä on  102 000 €. Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan yhteensä 120 000 €. 

Ehdotus

Esittelijä

Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi

Lautakunta päättää

  1. esittää kaupunginallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että yläkoulun katon peruskorjaukseen myönnetään 500.000 €:n lisämääräraha.
  2. päättää, että kustannuspaikalle 090405 Yläkoulu siirretään 120.000 € kustannuspaikalta 090631 Sisäilmaongelmaiset kiint., varaus

Päätös

Keskustelun jälkeen tekninen johtaja muutti ehdotustaan:

  1. tarvittava lisämääräraha haetaan sen jälkeen, kun kohteeseen on laadittu tarkemmat suunnitelmat ja kustannusarvio. Suunnitelmat ja kustannusarvio  laaditaan 31.12.2023 mennessä. 
  2. Päättää, että kustannuspaikalle 090405 Yläkoulu siirretään 120.000 € kustannuspaikalta 090631 Sisäilmaongelmaiset kiint., varaus.

 

Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti. Lautakunta pitää yläkoulun katon peruskorjausta erittäin tärkeänä.

Pöytäkirjamerkintä: rakennuttajainsinööri Jarmo Kivikangas oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana. Hän poistui kokoushuoneesta ennen päätöksentekoa. 

Valmistelija

Jarmo Kivikangas, Rakennuttajainsinööri, jarmo.kivikangas@lapua.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt, että yläkoulun katon peruskorjauksesta tehdään tarkemmat suunnitelmat ja kustannusarvio ja haetaaan sen jälkeen tarvittava lisämääräraha katon korjaukseen.

Yläkoulun katosta on teetetty rakennesuunnitelmat kustannusarvion laskentaa varten Ramboll Oy:llä. Suunnitelmat on päivätty 15.12.2023. Suunnitelmien mukaan nykyinen käyttöiän päässä oleva vesikatto- ja räystäsrakenne puretaan ja kutteri/puru eristeet poistetaan. Olemassa olevan betoniholvin päälle rakennetaan uusi höyrynsulku, eristeet, kantavat puukannakkeet ja tiilikatto aluskatteineen ja ruoteineen tarvittavilla tuuletusväleillä. Uusi kattorakenne tulee ulkonäöllisesti muuten nykyisen kaltainen, mutta kattoa nostetaan noin 30 cm ylöspäin, että saadaan rakennusfysikaalisesti oikein toimiva rakenne tuuletusväleineen.

Rambollin hankeelle tekemä kustannusarvio on noin 650 000 €.

Lapuan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää rakennusten ja rakennelmien luonnos- ja pääpiirustusten hyväksymisestä 500.000 € (alv 0 %) ja sitä suuremmissa hankkeissa. 

Suunnitelmat oheismateriaalina. Rakennuttajainsinööri laatii lopulliset pääpiirustukset, joilla haetaan hankkeelle rakennuslupa, mikäli hankkeelle myönnetään lisämääräraha.

Ehdotus

Esittelijä

Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi

Tekninen lautakunta esittää:

  1. kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että yläkoulun katon peruskorjaukseen myönnetään 650.000 €:n lisämääräraha vuodelle 2024. 
  2. kaupungihallitukselle, että se hyväksyy yläkoulun katon korjausuunnitelman ja luonnonspiirustukset.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjamerkintä: Rakennuttajainsinööri Jarmo Kivikangas oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana. Hän poistui kokoushuoneesta ennen päätöksentekoa. 

Valmistelija

Minna Kangasluoma, Hallintopäällikkö, minna.kangasluoma@lapua.fi

Ehdotus

Esittelijä

Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä yläkoulun katon korjaussuunnitelman ja luonnospiirustukset

2. esittää kaupunginvaltuustolle,​ että yläkoulun katon peruskorjaukseen myönnetään 650.000 euron lisämääräraha vuodelle 2024. 
 

Päätös

Kaupunginjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

Ehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​​ että yläkoulun katon peruskorjaukseen myönnetään 650.000 euron lisämääräraha vuodelle 2024. 
 

Päätös

Kaupunginjohtaja alusti asiaa. Keskustelussa puheenvuoron käyttivät valtuutetut Pekka Hella, Esa Rintala, Kai Pöntinen, Riitta Kangasluoma, Olli Lahdensuo, Ismo Jäätteenmäki, Esko Yli-Karhu, Lasse Rajala sekä puheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki. Asiantuntijana kuultiin rakennuttajainsinööri Jarmo Kivikangasta.

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää yläkoulun katon peruskorjaukseen 650.000 euron lisämäärärahan vuodelle 2024. 
 

Valmistelija

  • Jarmo Kivikangas, Rakennuttajainsinööri, jarmo.kivikangas@lapua.fi

Perustelut

Yläkoulun katon peruskorjauksesta on rakennuttajainsinöörin laatimilla pääpiirustuksilla ja Ramboll Finland Oy:n laatimilla rakennepiirustuksilla haettu rakennuslupaa. Rakennusluvan liitteeksi on Seinäjoen museoilta pyydetty lausunto 21.2.2024. Seinäjoen museoiden arvion mukaan lupahakemuksessa esitetty korjaus ei heikennä kohteen tunnistettuja sivistyshistoriallisia, arkkitehtonisia, rakennusteknisiä tai
kaupunkikuvallisia arvoja, eikä Seinäjoen museoilla ei ole näihin toimenpiteisiin huomautettavaa. Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa 15.3.2024. 

Yläkoulun vesikaton urakkalaskenta on julkaistu Hilmassa 18.3.2024. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa käytettiin avointa menettelyä, ja urakka-asiakirjat lähetettiin sähköisesti kaikille niitä pyytäneille. Tarjousten lähettämisen määräaika päättyi 18.4.2024 klo.12.00. Urakkamuotona käytettiin kokonaisurakkaa RU, jossa pääurakoitsija toimii päätoteuttajana. Tarjouspyynnön mukaisten
tarjousten valintaperusteena oli halvin hinta.

Määräaikaan mennessä saapui 4 tarjousta jotka kaikki olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjoukset vertailtiin ja edullisimman tarjouksen antajan kanssa käytiin selonottoneuvottelut. Selonottoneuvotteluissa käytiin läpi tarjouspyyntö ja suunnitelmat varmistuen, ettei osapuolilla ole poikkeavia näkemyksiä urakan sisällöstä.

Selonottoneuvottelun perusteella ehdot edullisimman tarjouksen jättäneen yrityksen valinnalle täyttyvät.

Halvimman urakkatarjouspyynön mukaisen tarjouksen jätti Lapuan TKM-Rakennus Oy  425.500,00 € alv 0% 

Kaupunginvaltuusto päätti 5.2.2024 myöntää yläkoulun katon peruskorjaukseen 650.000 euron lisämäärärahan vuodelle 2024. Lapuan kaupungin hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää kansallisen hankintarajan ylittävistä hankinnoista toimialalla 500 000 euroon asti.

Tämä päätös ei merkitse urakkasopimuksen syntymistä, vaan se laaditaan erikseen.  

Tarjouspyyntö ja tarjousten avauspöytäkirja oheismateriaalina. Tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi

Tekninen lautakunta valitsee yläkoulun katon peruskorjauksen toteuttajaksi edullisimman tarjouksen jättäneen Lapuan TKM-Rakennus Oy:n hintaan 425.500,00 € (alv 0%).

Tämä päätös ei merkitse urakkasopimuksen syntymistä, vaan se laaditaan erikseen. Tekninen lautakunta valtuuttaa rakennuttajainsinöörin allekirjoittamaan urakkasopimuksen kaupungin puolesta.  

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tämä päätös ei merkitse urakkasopimuksen syntymistä, vaan se laaditaan erikseen. Tekninen lautakunta valtuutti rakennuttajainsinöörin allekirjoittamaan urakkasopimuksen kaupungin puolesta.  

Pöytäkirjamerkintä: Rakennuttajainsinööri Jarmo Kivikangas oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana. Hän poistui kokoushuoneesta ennen päätöksentekoa.